Cтуденттік өзін-өзі басқару

 

Солтүстік Қазақстан медициналық колледжінің студенттік өзін-өзі басқару

Солтүстік Қазақстан медициналық колледжінде Солтүстік Қазақстан медициналық колледжінің студенттік өзін-өзі басқару ережесі негізінде әрекет ететін студенттердің өзін-өзі басқаруына көп көңіл бөлінеді. Студенттік өзін-өзі басқару президенті бір жылға дауыс беру арқылы сайланады.

Студенттік өзін-өзі басқарудың Тұңғыш Президенті   Дорошенко Александр,  Ф 12-02 тобының студенті.
Студенттік өзін-өзі басқарудың екінші Президенті - КанапинаМахаббат, М 13-12 тобының студенті.

Студенттік өзін-өзі басқарудың үшінші Президенті – Шкодина Виктория, Д 14-11 тобының студенті.
Студенттік өзін-өзі басқарудың төртіншіАубакировАсхат, Ф 15-11 тобының студенті.
Студенттік өзін-өзі басқарудың бесінші – КлинчинаСания, Лаб 16-11 тобының студенті.  .
Алтыншы, Студенттік өзін-өзі басқарудың қазіргі президенті  – ҚайырбековМанас, М 17-13 тобының студенті.

Солтүстік Қазақстан медициналық колледжінің инспекторы болып  Дворецкая Алёна Михайловна табылады, тел.:8-747-254-05-30.

 

Құрылымы

 

Солтүстік Қазақстан медициналық колледжінің студенттік өзін-өзі басқару құрылымы:

structkz

 

Президент

Қайырбеков Манас

М17-13 тобының студенті

тел.: 8-777-606-83-99

Премьер-министр

Таирова Сафия

М17-01к тобының студенті

тел.: 8-747-495-13-55

Хатшы

Никоненко Валерия

М17-13 тобының студенті

тел.: 8-707-852-75-68

Білім және ғылым министрі

Пашаева Лейла

Д18-11 тобының студенті

тел.: 8-778-743-51-97

Мәдениет және демалыс министрі

Иванов Максим

Ф17-02 тобының студенті

тел.: 8-701-958-83-08

СӨС қалыптастыру министрі

Зайнутдинова Екатерина

М17-12 тобының студенті

тел.: 8-747-651-48-38

Құқық және тәртіп министрі

Куандыкова Карашаш

М17-12 тобының студенті

тел.: 8-775-894-70-28

Байланыс министрі

Ибраева Мадина

М17-12 тобының студенті

тел.: 8-747-346-92-37

Байланыс министрі

Иванишина Александра

Ф17-02 тобының студенті

тел.: 8-708-838-59-72

 

Колледждің студенттік өзін-өзі басқару жұмысы жеті бағыт бойынша жүргізіледі, оның әрқайсысын Студенттік өзін-өзі басқару Министрі басқарады:

 1. Жастар саясаты бөлімі қаланың қоғамдық жастар ұйымдарымен сыртқы байланысты қамтамасыз етеді, ҚР Президентінің жыл сайынғы Жолдауын, нормативтік-құқықтық актілерді, тұжырымдамаларды түсіндіру және талқылау бойынша дәріс тобының жұмысын ұйымдастырады;
 2. Оқу-ғылыми бөлімі студенттер арасында оқу қызметін ұйымдастыруға қатысады, колледждің барлық үйірмелерімен тығыз байланыста болады, студенттердің қалалық және облыстық ғылыми конференцияларға, слеттерге, конкурстарға қатысуына ықпал етеді;
 3. Мәдени-көпшілік бөлімі колледжде демалыс іс-шараларын ұйымдастырумен айналысады, сондай-ақ қалалық және облыстық шығармашылық конкурстарға қатысады, мұражайлар мен көрмелерге экскурсияларды ұйымдастыру, театр мен киноға бару, қала аясында түрлі бұқаралық іс-шараларға қатысу бойынша жұмыстар жүргізеді;
 4. Салауатты өмір салтын қалыптастыру бөлімі салауатты өмір салтын насихаттайтын акцияларды ұйымдастыруға және өткізуге, студенттердің зиянды әдеттерге теріс көзқарасын қалыптастыруға қатысады, Дене шынықтыру оқытушыларымен өзара іс-қимыл жасайды.;
 5. Кәсіби бағдар беру бөлімі қайырымдылық шараларын ұйымдастыруға қатысады.

көмек көрсетеді, колледж ардагерлерімен және практикалық денсаулық сақтау дәрігерлерімен кездесулер ұйымдастырады, колледж имиджін құру және нығайту бойынша жұмыс істейді;

 1. Ақпараттық стенд, колледж сайты, Контактжәне Instagram әлеуметтік желіде тобын пайдалана отырып ақпараттық бөлім колледжде, бөлімде, студенттік топтарда өткізілетін барлық бағдарламаларды, іс-шаралар мен мерекелерді ақпараттандырумен және жариялаумен айналысады.

Тәртіптік бөлім студенттердің оқу тәртібін бұзуына байланысты мәселелерді (дәлелсіз себептермен сабақты жүйелі түрде өткізіп жіберуі және кешігуі), ішкі тәртіп ережелерін, кезекшілікті өткізуге қатысады. Студенттік өзін-өзі басқару Президенті дауыс беруге құқылы педагогикалық кеңестің құрамына кіреді.

Студенттік өзін-өзі басқарумен бірге студенттік еріктілер клубтары тығыз жұмыс жүргізуде: «Милосердие», «Альтруист», «Страницы истории», «Medance», «КВН», «Мой выбор ЗОЖ» және дебаттық клуб «Cerebrum».

Студенттік өзін-өзі басқаруда колледждің әкімшілік корпусында (200 кабинет) кабинет бар, оған студенттер қызығушылық танытқан барлық мәселелер бойынша жүгіне алады. Сондай-ақ колледж сайтында 24/7 тәртібінде студенттік портал жұмыс істейді, онда студент кез келген сұрақпен және қысқа мерзімде жауап ала алады.

 

 

Ереже

 

ПОЛОЖЕНИЕ "О студенческом самоуправлении Северо-Казахстанского медицинского колледжа" wordСкачать

ПОЛОЖЕНИЕ "О президенте студенческого самоуправления Северо-Казахстанского медицинского колледжа"

wordСкачать

ПОЛОЖЕНИЕ "О мерах социальной (материальной) поддержки студентов

КГП на ПХВ «Северо-Казахстанского медицинского колледжа»

КГУ «УЗ акимата СКО»

wordСкачать

 

 

 

 

 

Заң

 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

О государственной молодежной политике

(с изменениями от 13.06.2018 г.)

 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере государственной молодежной политики.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) молодой специалист - гражданин Республики Казахстан, не достигший возраста двадцати девяти лет, освоивший образовательные учебные программы в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования и работающий не более трех лет по специальности, указанной в документе об образовании;

2) молодая семья - семья, в которой оба супруга не достигли возраста двадцати девяти лет, либо неполная семья, в которой ребенка (детей) воспитывает один из родителей, не достигший возраста двадцати девяти лет;

3) молодежь - граждане Республики Казахстан от четырнадцати до двадцати девяти лет;

4) социальная инфраструктура для молодежи - система необходимых для реализации государственной молодежной политики объектов (зданий, строений, сооружений), а также организаций, которые осуществляют деятельность по охране здоровья, образованию, воспитанию, социальному обслуживанию, физическому, духовному и нравственному развитию молодых граждан, обеспечению их занятости и удовлетворению их общественных потребностей;

5) национальный доклад «Молодежь Казахстана» - ежегодный отчет, содержащий анализ реализации государственной молодежной политики и рекомендации по ее совершенствованию;

6) государственная молодежная политика - система социально-экономических, организационных и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на поддержку и развитие молодежи;

7) уполномоченный орган по вопросам государственной молодежной политики (далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере государственной молодежной политики;

8) региональный форум молодежи - форум представителей молодежи, проводимый в целях формирования регионального уровня взаимодействия между местными исполнительными органами и молодежью;

9) республиканский форум молодежи - форум представителей молодежи, избранных на региональных форумах, проводимый в целях формирования общенационального уровня взаимодействия между государственными органами и молодежью.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики

 1. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики основывается на КонституцииРеспублики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актовРеспублики Казахстан.
 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цель, задачи и принципы государственной молодежной политики

 1. Целью государственной молодежной политики является создание условий для полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной социализации и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны.
 2. Задачами государственной молодежной политики являются:

1) защита прав и законных интересов молодежи;

2) вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны;

3) воспитание гражданственности и укрепление чувства казахстанского патриотизма.

 1. Государственная молодежная политика основывается на принципах:

1) приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей;

2) гражданственности, ответственности, трудолюбия;

3) межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;

4) преемственности поколений, приоритета семейного воспитания;

5) участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики;

6) научного, комплексного и последовательного подхода в формировании и реализации государственной молодежной политики.

Статья 4. Основные направления государственной молодежной политики

Основными направлениями государственной молодежной политики являются:

1) обеспечение доступного и качественного образования, развитие научно-технического потенциала;

2) сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни;

3) создание условий для трудоустройства и занятости;

4) создание условий для развития предпринимательской деятельности среди молодежи;

5) развитие системы доступного жилья для молодых семей;

6) повышение уровня правовой культуры, воспитание нетерпимости к проявлениям коррупции;

7) формирование экологической культуры;

8) содействие развитию талантливой молодежи;

9) обеспечение условий для культурного досуга и отдыха.

 

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной молодежной политики и организует ее осуществление;

2) вносит Президенту Республики Казахстан национальный доклад «Молодежь Казахстана»;

3) утверждает порядок присуждения, размер денежного вознаграждения и номинации Государственной молодежной премии «Дарын»;

4) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) формирует и реализует государственную молодежную политику;

2) осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных органов по вопросам государственной молодежной политики;

3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам государственной молодежной политики;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 13.06.18 г. № 160-VI (см. стар. ред.)

4) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам государственной молодежной политики;

5) осуществляет разъяснительную работу по вопросам государственной молодежной политики;

6) осуществляет научное и методическое обеспечение государственной молодежной политики;

7) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере государственной молодежной политики;

8) организует и координирует работу по подготовке и внесению национального доклада «Молодежь Казахстана» в Правительство Республики Казахстан;

9) разрабатывает и утверждает типовое положение о советах по делам молодежи при акиматах;

10) разрабатывает и утверждает порядок проведения республиканского форума молодежи и типовые правила о региональном форуме молодежи;

11) разрабатывает и утверждает типовое положение о молодежных ресурсных центрах;

12) разрабатывает порядок присуждения Государственной молодежной премии «Дарын»;

13) содействует развитию волонтерской деятельности молодежи;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в области образования

Уполномоченный орган в области образования в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам образования;

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 13.06.18 г. № 160-VI (см. стар. ред.)

3) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам образования;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа в области науки

Уполномоченный орган в области науки в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам науки;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция уполномоченного органа в области здравоохранения

Уполномоченный орган в области здравоохранения в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам здравоохранения;

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 13.06.18 г. № 160-VI (см. стар. ред.)

3) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 10. Компетенция уполномоченного государственного органа по труду

Уполномоченный государственный орган по труду в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) разрабатывает меры по содействию в трудоустройстве и занятости молодежи;

3) обеспечивает функционирование единого информационного портала «Молодежная биржа труда»;

4) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам содействия в трудоустройстве и занятости молодежи;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 11. Компетенция уполномоченного органа по предпринимательству

Уполномоченный орган по предпринимательству в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) разрабатывает меры по развитию предпринимательской деятельности, осуществляемой молодежью;

3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам развития предпринимательской деятельности среди молодежи;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 12. Компетенция уполномоченного органа в области культуры

Уполномоченный орган в области культуры в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) осуществляет комплекс мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливой молодежи и перспективных молодежных творческих коллективов;

3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам культуры;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 13.06.18 г. № 160-VI (см. стар. ред.)

4) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа, направленного на поддержку молодежных инициатив по вопросам культуры, укрепления общественного согласия и общенационального единства;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 13. Компетенция уполномоченного органа в области физической культуры и спорта

Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) проводит соревнования с участием молодежи по видам спорта, в том числе национальным, техническим и прикладным видам, массовому спорту;

3) осуществляет пропаганду знаний и достижений в области физической культуры и спорта, принципов здорового образа жизни, в том числе с участием спортсменов высокого класса из числа молодежи;

4) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам физической культуры и спорта;

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 13.06.18 г. № 160-VI (см. стар. ред.)

5) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по развитию физической культуры и спорта среди молодежи;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 14. Компетенция уполномоченного органа в сфере религиозной деятельности

Уполномоченный орган в сфере религиозной деятельности в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) осуществляет разъяснительную работу среди молодежи по укреплению межконфессионального согласия и религиозной толерантности;

3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по укреплению межконфессионального согласия и религиозной толерантности;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 13.06.18 г. № 160-VI (см. стар. ред.)

4) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам укрепления межконфессионального согласия и религиозной толерантности среди молодежи;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 15. Компетенция органов внутренних дел

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции:

1) реализуют государственную молодежную политику;

2) принимают меры по профилактике правонарушений среди молодежи;

3) принимают меры по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

4) осуществляют взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по профилактике правонарушений среди молодежи;

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 13.06.18 г. № 160-VI (см. стар. ред.)

5) осуществляют формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам профилактики правонарушений среди молодежи;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 16. Компетенция Министерства обороны

Министерство обороны в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) принимает меры по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам обороны и воинской службы;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 17. Компетенция уполномоченного органа в области охраны окружающей среды

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) принимает меры по формированию экологической культуры среди молодежи;

3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам охраны окружающей среды;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 13.06.18 г. № 160-VI (см. стар. ред.)

4) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по участию молодежи в решении вопросов охраны окружающей среды;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 18. Компетенция уполномоченного органа в области средств массовой информации

Уполномоченный орган в области средств массовой информации в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам средств массовой информации;

3) размещает государственный заказ по проведению государственной информационной политики по вопросам государственной молодежной политики;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 19. Компетенция местных представительных и исполнительных органов

 1. Местный представительный орган области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения) в пределах своей компетенции:

1) не реже одного раза в год заслушивает отчеты руководителей местных исполнительных органов о ходе реализации государственной молодежной политики;

2) принимает участие в деятельности советов по делам молодежи при акиматах;

3) не реже одного раза в год проводит публичные слушания по вопросам реализации государственной молодежной политики;

4) осуществляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан.

 1. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения) в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) обеспечивает проведение мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем, повышения эффективности реализации государственной молодежной политики;

3) обеспечивает реализацию политики занятости и трудоустройства молодежи, организует мониторинг рынка труда и практики трудоустройства молодых специалистов;

4) содействует развитию волонтерской деятельности молодежи и молодежного самоуправления;

5) создает молодежные ресурсные центры, обеспечивает и координирует их деятельность;

6) обеспечивает проведение регионального форума молодежи;

7) принимает меры по укреплению казахстанского патриотизма, межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;

8) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

 

Глава 3. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 20. Республиканский и региональный форумы молодежи

 1. Форум молодежи проводится на республиканском и региональном уровнях.
 2. Республиканский форум молодежи обеспечивает:

1) диалог и взаимодействие между центральными государственными органами и молодежью, молодежными организациями;

2) обсуждение вопросов реализации государственной молодежной политики.

 1. На республиканском форуме молодежи обсуждается национальный доклад «Молодежь Казахстана», заслушиваются отчеты центральных и местных исполнительных органов, по итогам которого в Правительство Республики Казахстан вносятся рекомендации по совершенствованию государственной молодежной политики.

См.: порядок проведения республиканского форума молодежи

 1. Региональный форум молодежи обеспечивает:

1) диалог и взаимодействие между местными исполнительными органами и молодежью, молодежными организациями;

2) обсуждение вопросов реализации государственной молодежной политики;

3) выработку рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики.

См.: типовые правила о региональном форуме молодежи

Статья 21. Консультативно-совещательные органы в сфере государственной молодежной политики

 1. Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан является консультативно-совещательным органом, полномочия, организация и порядок деятельности которого определяются Президентом Республики Казахстан.
 2. Советы по делам молодежи при акиматах являются консультативно-совещательными органами, создаваемыми в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан и осуществляющими свою деятельность в целях выработки рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики и повышению эффективности межведомственного взаимодействия.
 3. Координационный совет по развитию молодежных организаций является консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе, создаваемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляющим свою деятельность в целях выработки рекомендаций по эффективному взаимодействию, усилению координации и дальнейшему совершенствованию деятельности молодежных организаций.
 4. В центральных исполнительных органах могут создаваться советы по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, в том числе с привлечением молодежных организаций.

Статья 22. Социальная инфраструктура для молодежи

 1. Государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан обеспечивают создание и функционирование социальной инфраструктуры для молодежи.
 2. Молодежные организации могут получить в безвозмездное пользование здания, строения, сооружения и иное необходимое для осуществления их уставных целей имущество в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. Молодежные ресурсные центры

 1. Молодежные ресурсные центры создаются с целью оказания услуг для поддержки и развития молодежи и молодежных организаций.
 2. Молодежные ресурсные центры осуществляют информационно-методическое, консультационное сопровождение и поддержку инициатив молодежи, мониторинг и анализ ситуации в молодежной среде.
 3. Услуги молодежных ресурсных центров, финансируемых за счет бюджетных средств, предоставляются бесплатно.

См.: типовое положение о молодежных ресурсных центрах

Статья 24. Научно-исследовательский центр «Молодежь»

 1. Научно-исследовательский центр «Молодежь» создается по решению Правительства Республики Казахстан в целях научного обеспечения реализации государственной молодежной политики.
 2. Научно-исследовательский центр «Молодежь» проводит научные исследования и осуществляет методическое обеспечение реализации государственной молодежной политики.
 3. Финансирование деятельности научно-исследовательского центра «Молодежь» осуществляется за счет бюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Статья 25. Социальные службы для молодежи

 1. Социальные службы для молодежи осуществляют свою деятельность в целях создания условий для интеллектуального, духовного, физического, творческого развития, профессиональной подготовки и реализации предпринимательского потенциала молодежи.
 2. Основными направлениями деятельности социальных служб для молодежи являются:

1) осуществление психолого-педагогической, медико-социальной, юридической помощи и консультирование молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вернувшейся из специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, прошедшей лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании, а также молодежи из числа инвалидов;

2) профилактика противоправных действий молодежи;

3) организация досуга молодежи по месту жительства;

4) поддержка и развитие предпринимательской деятельности молодежи;

5) содействие развитию молодежного самоуправления;

6) иные социально значимые направления, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Статья 26. Международное сотрудничество

 1. Международное сотрудничество Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики осуществляется на основе законодательства Республики Казахстан и международных договоров Республики Казахстан.
 2. Государственные органы Республики Казахстан оказывают содействие международному сотрудничеству в сфере государственной молодежной политики путем:

1) привлечения молодежи и молодежных организаций в деятельность международных организаций, членом которых является Республика Казахстан;

2) организации мероприятий, способствующих обмену опытом, развитию дружественных и деловых отношений;

3) организации иных мероприятий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Статья 27. Финансовое обеспечение государственной молодежной политики

Финансирование государственной молодежной политики осуществляется за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

 

Глава 4. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 28. Молодежные организации

 1. Молодежная организация является неправительственной организацией, деятельность которой направлена на развитие, самореализацию, защиту прав и законных интересов молодежи, а также удовлетворение социальных, культурных, образовательных, духовных и иных потребностей молодежи, членами (участниками) которой являются представители молодежи.
 2. Молодежные организации вправе принимать участие в:

1) обсуждении актуальных вопросов государственной молодежной политики;

2) деятельности консультативно-совещательных органов в сфере государственной молодежной политики;

3) работе республиканского и регионального форумов молодежи;

4) деятельности органов молодежного самоуправления.

Статья 29. Волонтерская деятельность молодежи

 1. Волонтерской деятельностью молодежи является добровольная общественно полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и юридических лиц.
 2. Волонтерская деятельность молодежи не может быть направлена на поддержку политических партий и религиозных объединений.

Статья 30. Молодежное самоуправление

 1. Молодежное самоуправление является формой организации деятельности молодежи по созданию условий для личностного и профессионального роста, успешной социализации в обществе, реализации ее интеллектуального и творческого потенциала.
 2. Органы молодежного самоуправления могут создаваться в организациях основного среднего, среднего (общего среднего, технического и профессионального образования), послесреднего, высшего, послевузовского образования и трудовых коллективах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона

 1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 2. Признать утратившим силу ЗаконРеспублики Казахстан от 7 июля 2004 года «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 95; 2007 г., № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2010 г., № 22, ст. 130; 2011 г., № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4).

Президент

Республики Казахстан

 

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 9 февраля 2015 года

№ 285-V ЗРК

Joomla Plugins

akimkzzdravkzБаннер КВГА каз06062017173057minzdravkz